Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice

Predpisi, na katere predpis vpliva