Javno naznanilo - prenehanje statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 2784/51, parc. št. 2799/1, parc. št. 2555/3; vse k.o. Zbure, parc. št. 2920 k.o. Gorenja vas, parc. št. 1385/2 k.o. Družinska vas, parc. št. 2954/3 k.o. Bela Cerkev

29. 4. 2021 Anica T. P. (Občinska uprava) 68